247-round action2 family bed blokken calendar chevron-right-blue cup daynight zon-maan EnvelopeSimple euro facebook family family Combined Shape flipflops gaming gift-together geef-samen kado group group vrijwilliger hands heart hearts-2 bike run home-walk Fill 1 houses huiskamer map Path nachtzoen open %% projects Download QR-code rolstoel Fill 1 Combined Shape siblings Combined Shape sofa star star teddy time time train twitter Combined Shape washing-machine whatsapp youtube

Reglement

HomeSport Events is een door het Ronald McDonald Kinderfonds georganiseerd evenement. Tijdens dit evenement kunnen HomeSporters in teamverband deelnemen aan HomeRide, HomeRun of HomeWalk. Dit evenement is een ultieme, sportieve uitdaging en belevenis waarbij veilig met elkaar de finish halen voorop staat.

Definities

 1. Onder ‘HomeRide’ wordt verstaan: 500 kilometer wielrennen in estafettevorm.  

 2. Onder ‘HomeRun’ wordt verstaan: 240 kilometer hardlopen in estafettevorm.  

 3. Onder ‘HomeWalk’ wordt verstaan: 120 kilometer wandelen in estafettevorm.

 4. Onder ‘HomeSporters’ wordt verstaan: sportende deelnemers aan HomeRide, HomeRun of HomeWalk.  

 5. Onder ‘begeleider’ wordt verstaan: de persoon die de HomeSporter vergezelt en ondersteunt.    

1. Wie kan deelnemen?

 1. HomeSporters en begeleiders, ouder dan 16 jaar, die in actie willen komen voor het Ronald McDonald Kinderfonds (Kinderfonds), zijn van harte welkom om in teamverband deel te nemen.   

 2. HomeSporters in de leeftijd van 12 tot en met 16 jaar mogen alleen in teamverband deelnemen na schriftelijke toestemming van hun ouders/verzorgers. Deelname geschiedt onder verantwoordelijkheid en begeleiding van hun ouders/verzorgers of een door hen aangewezen begeleider.  

 3. HomeSporters vergewissen zich ervan dat er geen medische bezwaren zijn voor deelname aan HomeSport Events. Het Kinderfonds adviseert iedere HomeSporter zich (sport-)medisch te laten keuren. HomeSporters dienen de digitaal verstrekte gezondheidsverklaring, naar waarheid in te vullen, te ondertekenen en te retourneren voorafgaand aan de start. Ouders/verzorgers van HomeSporters in de leeftijd van 12 tot 16 jaar dienen de betreffende gezondheidsverklaring naar waarheid in te vullen, te ondertekenen en te retourneren voorafgaand aan de start. De wijze van beantwoording van de vragen kan reden zijn voor overleg met een arts op startlocatie waarna eventueel uitsluiting tot deelname door het Kinderfonds kan volgen.  

 4. Voorwaarde voor deelname aan HomeSport Events is het werven van minimaal € 7.000,- aan sponsorgelden per team.  

 5. Sponsorgelden worden rechtstreeks gestort - via teampagina’s en individuele pagina’s van teamleden op de website homesportevents.nl - op de rekening van het Kinderfonds en dienen uiterlijk op vrijdag 28 juni 2024 om 18.00 uur te zijn bijgeschreven.  

 6. Deelname aan HomeRide geschiedt op een niet-gemotoriseerde wielrenfiets. Mocht een fietser van een andersoortige fiets gebruik willen maken dan kan dit alleen na schriftelijke toestemming van het Kinderfonds (aanvraag via [email protected]). 

 7. Iedere HomeSporter en begeleider verklaart zich door inschrijving voor HomeRide, HomeRun of HomeWalk bekend en akkoord met de bepalingen als vastgelegd in dit reglement.   

 8. Het niet naleven van deze bepalingen kan uitsluiting van deelname ten gevolge hebben. 

2. Teams

 1. Een team bestaat uit minimaal drie en maximaal tien HomeSporters en een aantal begeleiders.  

 2. Er geldt geen maximum voor het aantal begeleiders per team. 

 3. Ieder team heeft in ieder geval één Homesporter of begeleider die als teamcaptain is ingeschreven en die voor en tijdens HomeSport Events te allen tijde aanspreekpunt is voor het Kinderfonds.  

 4. HomeRide, HomeRun en HomeWalk bestaan uit meerdere etappes. Per etappe nemen bij HomeRide en HomeWalk minimaal twee HomeSporters per team deel. Bij HomeRun neemt per etappe minimaal één HomeSporter en één begeleider per team deel.   

 5. Homesporters voeren de tocht in beginsel in estafettevorm uit en mogen uitsluitend wisselen op de hiervoor door het Kinderfonds aangegeven locaties.  

 6. Bij aanvang van de start en finish van het evenement is het voor de beleving wenselijk om met het volledige team aanwezig te zijn.  

 7. Voor elk team zijn bij start-, finish- en checkpoints parkeerplaatsen gereserveerd voor de volgauto’s en/of bussen (maximaal 18 meter). 

   

3. Inschrijving

 1. Inschrijven kan tot woensdag 1 mei 2024.   

 2. Toewijzing van starttickets geschiedt op chronologische volgorde van inschrijving. Het Kinderfonds behoudt zich het recht voor om hier in uitzonderlijke gevallen van af te wijken. 

 3. Het inschrijfgeld bedraagt € 75 per HomeSporter en dient voor aanvang deelname betaald te zijn. HomeSporters ontvangen hiervoor o.a. het HomeSport Events -shirt, maaltijden en extra versnaperingen voor onderweg. HomeSporters verplichten zich om bij de start van het evenement dit shirt te dragen. 

 4. Het inschrijfgeld bedraagt € 40 per begeleider en dient voor aanvang deelname betaald te zijn. Begeleiders ontvangen hiervoor o.a. het  HomeSport Events begeleiders -shirt, maaltijden en extra versnaperingen voor onderweg. Begeleiders verplichten zich om bij de start van het evenement dit shirt te dragen. 

 5. Indien ingeschreven teams of individuele HomeSporters en/of begeleiders zich voor HomeSport Events om wat voor reden dan ook afmelden (of door het Kinderfonds gediskwalificeerd worden), wordt het inschrijfgeld niet gerestitueerd. Ook de donaties die aan de teams en/of HomeSporters zijn gedaan, worden – overeenkomstig de schenkingsvoorwaarden die van toepassing zijn op de donaties – niet teruggestort. Een HomeSporter / begeleider kan zich dan wel door een ander laten vervangen, mits dit uiterlijk zaterdag 1 juni 2024 wordt doorgegeven en schriftelijk is goedgekeurd door het Kinderfonds.  

   

4. Bestemming sponsorgelden

 1. De opbrengst van HomeSport Events komt in beginsel ten goede aan het Kinderfonds. Indien bij inschrijving echter is aangegeven dat een team voor een specifiek Ronald McDonald Huis deelneemt, wordt de gehele opbrengst van dit team geoormerkt voor dat betreffende Ronald McDonald Huis.

 2. De opbrengst die tijdens HomeSport Events wordt gecommuniceerd is de bruto-opbrengst, oftewel het geld dat de HomeSporters en begeleiders bij elkaar hebben gebracht. 

 3. Het Kinderfonds streeft ernaar de kosten voor HomeSport Events zo laag mogelijk te houden. De exacte kosten voor HomeSport Events evenals de opbrengst, wordt gecommuniceerd in het jaarverslag van het Kinderfonds. 

   

5. Route 

 1. De afstand van de route bedraagt in beginsel voor HomeRide 500 kilometer, voor HomeRun 240 kilometer en voor HomeWalk 120 kilometer. Bij onverwachte situaties kan het Kinderfonds hiervan zonodig afwijken.  

 2. De conceptroute wordt in de voorbereiding naar Homeride, HomeRun en Homewalk gedeeld met de HomeSporters en begeleiders. De definitieve route wordt niet eerder dan zaterdag 29 juni 2024 vastgesteld, dit i.v.m. bijvoorbeeld onverwachte werkzaamheden aan wegen, voet- of fietspaden. 

 3. De route wordt niet op een afgesloten parcours afgelegd: HomeSporters en begeleiders dienen zich derhalve strikt aan de verkeersregels te houden. 

   

6. Veiligheid

 1. HomeSporters verplichten zich tot het gebruik van een deugdelijke verlichting in schemerperiode en nacht.   

 2. HomeSporters die deelnemen aan HomeRide verplichten zich tot het dragen van een helm. 

 3. HomeSporters en begeleiders dienen alle verkeersregels na te leven. 

 4. Het meerijden op lage snelheid van volgauto's op voetpaden, fietspaden of ernaast gelegen wegen is verboden. 

 5. Verzorging van de Homesporters door de begeleiders dient te geschieden op de door het Kinderfonds toegewezen locaties of algemene parkeerplaatsen en mag het overige verkeer niet hinderen. 

 6. HomeSporters en begeleiders waken over hun eigen veiligheid en de veiligheid van overige weggebruikers, waarbij het Kinderfonds een beroep doet op het gezond verstand van de HomeSporters en begeleiders. 

   

7. Gedragsregels

 

 1. HomeSporters en begeleiders respecteren elkaar, de vrijwilligers, overige weggebruikers en ook natuur en milieu. 

 2. HomeSporters die deelnemen aan HomeRide dienen zich te houden aan de gedragsregels en gedragscode van de Nederlandse Toer Fiets Unie (NTFU). 

 3. HomeSporters en begeleiders moeten de aanwijzingen van de politie en het Kinderfonds te allen tijde opvolgen. 

 4. HomeSporters en begeleiders dienen hun afval te deponeren in de daarvoor bestemde afvalbakken en dus bijvoorbeeld niet op straat te gooien. 

 5. HomeSporters en begeleiders kunnen bij ongeoorloofd gedrag, het zich niet houden aan de verkeersregels en/of bij het niet opvolgen van aanwijzingen van de politie en/of het Kinderfonds van verdere deelname worden uitgesloten.  

   

8. Aansprakelijkheid 

 1. Deelname aan HomeSport Events geschiedt op eigen risico.  

 2. Het Kinderfonds is in geen geval aansprakelijk voor enige schade in welke vorm dan ook die HomeSporters en/of begeleiders mochten lijden als gevolg van deelname.  

 3. HomeSporters en begeleiders zijn zelf verantwoordelijk en verzekerd voor schade toegebracht aan zichzelf, derden, diefstal en/of materiële zaken. Het Kinderfonds is niet aansprakelijk voor verlies en/of diefstal van persoonlijke voorwerpen van HomeSporters en begeleiders.   

 4. Indien ondanks het bepaalde in het tweede en derde lid van dit artikel aansprakelijkheid van het Kinderfonds voor schade van de HomeSporter en de begeleider aangenomen moet worden, blijft de verplichting van het Kinderfonds tot vergoeding van die schade beperkt tot ten hoogste het bedrag dat de verzekeraar van het Kinderfonds ter zake van die schade uitkeert. 

 5. Indien het Kinderfonds, ondanks dat vastgesteld is dat zij niet aansprakelijk is, toch besluit HomeSporters of begeleiders uit coulance overwegingen en derhalve geheel onverplicht schade te vergoeden, kan dit niet worden gezien als erkenning van aansprakelijkheid /verantwoordelijkheid. 

 6. HomeSporters en begeleiders vrijwaren het Ronald McDonald Kinderfonds voor schade die derden mochten lijden als gevolg van een aan de HomeSporter of begeleider toe te rekenen handelen of nalaten met betrekking tot HomeSport Events. Sponsors van het evenement en de gemeente waarin HomeSport Events plaatsvindt zijn op dezelfde wijze als het Kinderfonds uitgesloten van aansprakelijkheid. 

 7. Geschillen tussen het Kinderfonds en HomeSporters of begeleiders worden met uitsluiting van de burgerlijke rechter door arbitrage beslecht, overeenkomstig het reglement van het Nederlands Arbitrage Instituut. Een geschil wordt geacht aanwezig te zijn, indien een van de beide partijen verklaart dat dit het geval is. Tenzij anders wordt overeengekomen, komen de kosten voor arbitrage voor rekening van de partij die in het ongelijk wordt gesteld. 

   

9. Overige regels deelname

 1. Het Kinderfonds is gerechtigd HomeSport Events af te gelasten, op te schorten, voortijdig te beëindigen of in een andere vorm te laten plaatsvinden, indien zij het niet langer verantwoord acht het evenement door te laten gaan (bijvoorbeeld door extreme weersomstandigheden, terreurdreiging, pandemie). Gedoneerde gelden en gemaakte kosten kunnen in deze gevallen niet worden teruggevorderd.

 2. Het Kinderfonds deelt de persoonsgegevens van HomeSporters en begeleiders, die zich voor een specifiek Ronald McDonald Huis inzetten, met het management van dit bewuste Huis zodat zij indien nodig in staat zijn contact op te nemen. 

 3. HomeSporters en begeleiders gaan akkoord met en geven toestemming voor het gebruik van alle van hen gemaakte foto’s, filmbeelden en ander beeldmateriaal en bewerkingen daarvan die tijdens HomeSport Events worden gemaakt en die te gebruiken voor alle media-uitingen van en ten behoeve van het Kinderfonds.