%

Schenkingsvoorwaarden

Jouw donatie maakt het mogelijk dat gezinnen met een ziek kind of een kind met een beperking dichtbij elkaar kunnen zijn. Gezinnen met een ziek kind kunnen logeren in de Ronald McDonald Huizen naast het ziekenhuis of in het ziekenhuis ontspannen in de Ronald McDonald Huiskamers. Gezinnen met een chronisch ziek kind of een kind met een beperking kunnen even bijkomen in de vakantiehuizen van het Ronald McDonald Kinderfonds.

Algemene Voorwaarden

1. Definities

Donatie: ieder goed (waaronder ieder geldbedrag), geschonken door een donateur aan het Kinderfonds.

Donateur: natuurlijke persoon (of rechtspersoon) die een donatie aan het Kinderfonds heeft gedaan, doet of zal doen.

Kinderfonds: Stichting Ronald McDonald Kinderfonds, statutair gevestigd te Amsterdam en ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 41205545.

2. Toepasselijkheid

2.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op iedere Donatie.

2.2 Door het doen van de Donatie stemt de Donateur in met deze Algemene Voorwaarden.

2.3 Voor de verwerking van een Donatie maakt het Kinderfonds gebruik van de persoonsgegevens van de Donateur. Op de verwerking van deze persoonsgegevens is het privacy en cookiebeleid van het Kinderfonds van toepassing.

3. Donaties

3.1 De Donateur stemt in dat het Kinderfonds de Donatie vrijelijk mag bestemmen overeenkomstig haar statutaire doelen en bepalingen.

3.2 Een Donatie is niet herroepbaar.

3.3 Op verzoek van de Donateur verstrekt het Kinderfonds een bewijs van Donatie.

4. Slotbepalingen

4.1 De rechtbank Amsterdam is exclusief bevoegd inzake geschillen met betrekking tot een Donatie tussen een Donateur en het Kinderfonds.

4.2 Deze Algemene Voorwaarden worden beheerst door Nederlands recht.

Dank voor jouw steun aan het Ronald McDonald Kinderfonds. Jouw steun draagt eraan bij dat gezinnen met een ziek kind of een kind met een beperking dicht bij elkaar kunnen zijn. Mocht je vragen hebben, aarzel niet om contact met ons op te nemen. Wij streven ernaar om jouw verzoek zo snel en adequaat als mogelijk te behandelen.